Artikel 1:
Alleen leden die in het bezit zijn van een geldige KNLTB ledenpas van L.T.C. de Schenge of een door de vereniging uitgegeven pas mogen de banen betreden.

Artikel 2:
Spelers zijn verplicht om vóór het spelen deze pas op het afhangbord op te hangen. Het is niet toegestaan om tijdens het spel en een volgende periode te
reserveren. Als is afgehangen, mag het park niet meer verlaten worden.

Artikel 3:
Na reserveren, dienen spelers tijdig naar de betreffende baan te gaan. Aan de huidige spelers kan worden aangegeven dat de tijd verstreken is. Pa s op het
tijdstip waarop afgehangen is, mag de baan betreden worden.

Artikel 4:
Betreden van de banen is enkel toegestaan met tennisschoenen die geschikt zijn voor AA Tennisrood tennisbanen.

Artikel 5:
Het is verplicht om na het spelen de baan met de aanwezige sleepnetten te vegen, waarbij van buiten naar binnen in steeds kleiner wordende cirkels geveegd
moet worden. Het is belangrijk dat de ruimte achter de baseline en naast de tramrails ook mee geveegd wordt omdat anders steeds meer zand van het
speelveld verdwijnt. Als de banen vochtig zijn, mag er niet geveegd te worden.

Artikel 6:
Bij kale vorst kan er op de banen gespeeld worden. Bij sneeuw en/of ijs op de banen mag er niet gespeeld worden. Bij dooi (na een periode van vorst) is het
verboden om op de banen te spelen tot de vorst uit de bodem verdwenen is. Naleven van deze regels is van groot belang voor de levensduur van de AA
Tennisrood tennisbanen.

Artikel 7:
Het gebruik van de verlichting is enkel toegestaan op dinsdag- en donderdagavond. Uitgeschakelde verlichting mag pas na 30 minuten weer worden
ingeschakeld.

Artikel 8:
Ter voorkoming van verontreiniging of beschadiging van de banen is het niet toegestaan:
-  de banen te betreden met verontreinigd schoeisel;
-  breekbaar glaswerk mee te nemen op de banen;
-  op de banen te roken.

Artikel 9:
Bij het verlaten van de baan dient alle afval te worden meegenomen en in de afvalbakken buiten de banen of bij het clubhuis te worden gedeponeerd.

Artikel 10:
Op bepaalde tijden zijn de banen gereserveerd voor tennislessen, competitie, toernooien, baanonderhoud, etc. De tijden van de betreffende activiteiten worden
meegedeeld op de website www.ltcdeschenge.nl  of gecommuniceerd via email.

Artikel 11:
Beschadigingen of andere onvolkomenheden aan de baanuitrusting of de banen dienen direct gemeld te worden bij het bestuur. Schade veroorzaakt door
onjuist gebruik zal worden verhaald.

Artikel 12:
1) Junioren uit het voortgezet onderwijs kunnen na 18:00 uur enkel tennissen op baan 1 en 2 indien er geen senioren gebruik willen maken van deze banen. Op
baan 3 en 4 hebben zij dezelfde rechten als senioren (afhangen).
2) Junioren van de basisschool kunnen tot 19:00 uur tennissen op alle banen; vanaf 19:00 enkel op baan 3, mits onder begeleiding van een seniorlid en onder
dezelfde rechten als senioren (afhangen). Op de overige banen kan alleen gespeeld worden indien deze niet bezet zijn door senioren.

Artikel 13:
De rechten en plichten zoals in dit reglement genoemd, gelden voor alle leden, onafhankelijk de lidmaatschapsvorm, en ook voor introducees. Dit reglement is
ook van toepassing op (competitie)spelers van andere verenigingen, met uitzondering van artikel 2,3,7 en 12.

Artikel 14:
L.T.C. De Schenge is niet aansprakelijk voor vermissing van geld of goederen, schade aan kleding of uitrusting en/of opgelopen lichamelijk letsel. Het betreden van
het park en de tennisbanen geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 15:
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,  is de beslissing van het bestuur van L.T.C. De Schenge bindend.