Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1:
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of van de baancommissie.

Tenniskleding op de baan wordt geadviseerd, tennisschoeisel is verplicht.

Artikel 2:

 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen onmiddellijk aan de ledenadministratie door te geven.
 2. De leden zijn verplicht zich aan de openings- en sluitingstijden te houden, die door het bestuur worden opgesteld.
 3. De vereniging is een "open" vereniging, hetgeen betekent, dat ook diegene buiten Arnemuiden wonen lid kunnen worden.
 4. De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen.

Artikel 3:
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

VERGADERINGEN

Artikel 4:

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuurdsleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5:

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen voor datum der vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6:
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of vijf senior-leden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidsverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7:
Een besluit van - of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van art. 16 leden 9 en 10 van de Statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen - of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebracht stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, Statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8:
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9:
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.

COMMISSIES

Artikel 10:
De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven ten alle tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. De commissies bestaan uit minimaal twee leden, waarvan één bestuurslid moet zijn. Bij of na de benoeming worden tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie geregeld bij een instructie voor de commissie. De commissie - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. over de door het bestuur genomen maatregelen, zoals hierboven beschreven, doet het bestuur verslag op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Iedere commissie benoemt één van haar leden tot voorzitter.

Artikel 11:
In geval in één van de commissies een vakature ontstaat, zal in overleg met het bestuur door de overblijvende leden een nieuw lid voor de desbetreffende commissie worden benoemd. Het aldus benoemde lid treedt in eerstkomende ledenvergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

Artikel 12:
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Bestuursleden en/of bloedverwanten en/of echtgeno(o)t(e) van de penningmeester kunnen geen lid zijn van de commisie, zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, zijn. De leden van de kascommissie worden gekozen voor één jaar en zijn terstond herkiesbaar, doch mogen de functie niet langer dan drie achtereenvolgende jaren bekleden.

 

BESLUITVORMING

Artikel 13:
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14:
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15:
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen de persoon, die kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking der stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 16:
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreden als zodanig. Ook treden jaarlijks af in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse ontstane vakature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. Ieder bestuurslid kan echter te allen tijde als verenigingsbestuurder aftreden.

Artikel 17:
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter of een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18:
Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19:
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 450,00

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 20:
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik korter dan één jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder 1 bedoelde adminstratie moet aan ieder lid die daar om verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 21:
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, geslacht, woonplaats, adres, geboortejaar, en -datum, emailadres en de inschrijfdatum.

GELDMIDDELEN

Artikel 22:
De kontributie en inschrijfgelden van senior- en juniorleden worden jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De minimumbijdrage van de ondersteunende leden wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 23:
Ieder lid betaalt volledig kontributie, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 24:
Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen een speciale reduktie op de kontributie toe te passen.

INTRODUCEES

Artikel 25:

 1. Het is ieder lid toegestaan een introducé op de banen toe te laten en te laten spelen. Op de jaarvergadering wordt voor deze categorie een te bepalen vergoeding vastgesteld;
 2. Introducés hebben dezelfde verplichtingen als de leden, zoals gesteld in artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement;
 3. Ieder lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van de gedragingen van zijn/haar introducé;
 4. Eenzelfde persoon kan ten hoogste vijf maal per speelseizoen geïntroduceerd worden;
 5. De introducé het recht van afschrijving gelijk aan dat van de leden.

GEBOUWEN EN ANDERE ACCOMODATIES

Artikel 26:

 1. Het bestuur bepaalt de openings- en/of sluitingstijden van de gebouwen en accomodaties;
 2. Het bestuur is bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid dient daarvan tijdige mededeling aan de leden gedaan te worden;
 3. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in het gebouw of op het terrein aanwezig;
 4. Alle leden zijn aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangebrachte schade.

 

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 27:
Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan alleen besloten worden op een algemene ledenvergadering, met meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebracht geldige stemmen.
De wijzigingen treden in werking na verkregen akkoord van de K.N.L.T.B.. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen door de algemene ledenvergadering worden aangebracht op voorstel van het bestuur of van tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden in de vereniging. Voorgestelde wijzigingen moeten tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 28:
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 29:
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking gelijktijdig met de Statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering gehouden te Arnemuiden, 15 mei 1985.