Van bestuursleden wordt verwacht dat zij het beleid bepalen van de vereniging, plannen maken voor de toekomst, contacten onderhouden met de leden en verschillende instanties en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. Hiertoe wonen bestuursleden de vergaderingen bij van het (dagelijks) bestuur en leggen zij verantwoording af aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Commissies zijn verantwoordelijk voor een bepaalde discipline binnen de vereniging en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.

Van de voorzitters van de commissies wordt verwacht dat zij de commissieleden actief betrekken bij het opstellen van het beleid en de uitvoering daarvan.

VOORZITTER

01. Het leiden van bestuurs- en Algemene Leden Vergadering (ALV)

02. Algehele coördinatie binnen het bestuur

03. Vertegenwoordiging van de vereniging naar externe partijen

04. Zorgdragen voor opvolging van vacante bestuursfuncties, in overleg met de andere bestuursleden.

05. Toezicht houden op de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement

06. Zorgdragen voor de juiste controle procedures ter voorkoming van fraude

07. Vastleggen van bevoegdheden en procedures

08. Formuleren van lange termijn visie en deze samen met de andere bestuursleden omzetten in concrete, haalbare doelstellingen en beleid.

09. Bestuursverantwoordelijke voor aanstellen van de trainer en uitvoering tennislessen

SECRETARIS

01. In overleg met voorzitter opstellen van de agenda voor
      bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering

02. Opstellen notulen van de bestuursvergadering en Algemene Leden Vergadering

03. Bijhouden archief, zowel fysiek als digitaal

04. Coördinatie voorbereiding Algemene Ledenvergadering

05. Ingekomen post behandelen en doorsturen naar verantwoordelijke bestuursleden

PENNINGMEESTER

01. Opstellen financieel jaarverslag

02. Opstellen begroting

03. Bijhouden boekhouding en financiële administratie

04. Innen contributies in samenwerking met ledenadministratie

05. Informatie verstrekken aan de kascommissie, waardoor effectieve controle kan worden uitgeoefend over de boekhouding en de besteding van verenigingsgelden.

COMMISSIE
TECHNISCHE ZAKEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke Commissie Technische Zaken voor de organisatie van toernooien, competities en activiteiten ten gunste van alle leden.

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Technische Zaken

03. Opstellen TC-beleid en voorleggen aan het bestuur

04. Algehele coördinatie toernooi ATT

05. Coördinatie KNLTB competities

06. Opstellen en beheren van de activiteitenkalender en eindverantwoordelijk voor het autoriseren van nieuw geplande activiteiten (en afstemmen op de baancapaciteit)

07. Actieve werving van leden bij verenigingsactiviteiten, toernooien en competities

08. Opvang nieuwe deelnemers aan KNLTB competities en doorgeven inschrijvingen

09. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

JEUGDCOMMISSIE

01. Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van allerlei activiteiten (tennis en niet-tennis gerelateerd) waardoor jeugdleden behouden blijven voor de vereniging en waardoor nieuwe jeugd erbij wil komen.

02. De jeugdcommissie beheert het budget en legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur over besteding van de financiële middelen

03. Opstellen jeugdbeleid en voorleggen aan bestuur

04. Behartigt de belangen van jeugdleden in het bestuur

05. Werving van nieuwe jeugdleden in samenwerking met de club trainer

06. Stimuleren van de tennissport en actief proberen de tennis vaardigheden van de jeugd te verbeteren, waardoor de jeugd de sport nog lang blijft beoefenen.

06. Aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders

07. Plannen van de inzet van vrijwilligers en ouders om te helpen bij de uitvoering van de jeugd activiteiten

08. Organiseert evenementen voor de jeugd en maakt per evenement een opzet/draaiboek

09. In overleg met bestuurslid Commissie Technische Zaken opstellen van jaarkalender jeugdactiviteiten

10. Opstellen van een jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering

COMMISSIE
KANTINE

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie Kantine

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Kantine

03. Opstellen cateringbeleid en beleid beheer kantine voorleggen aan
      bestuur

04. Beheert voorraden en zorgt voor de in- en verkoop van dranken en
      etenswaren, schoonmaakmiddelen, reservelampen, e.d.

05. Regelt schoonmaak kantine en zorgt voor voldoende schoonmaakmiddelen

06. Zorgdragen voor hygiëne maatregelen en beschikbaarheid van certificaten volgens de wetgeving hieromtrent

07. EHBO

08. Regelt inrichting kantine

09. Beheert de keukeninstallaties

10. Onderhoudt contacten met leveranciers

11. Zorgt voor barbezetting tijdens toernooien en evenementen

12. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE
ONDERHOUD

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie 
     Onderhoud

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Onderhoud

03. Zorgt voor planning onderhoud van het terrein, de banen, de baanverlichting, de machines en het clubgebouw.

04. Regelt vrijwilligers voor het uitvoeren van het onderhoud

05. Onderhoudt contacten met leveranciers

06. Begeleidt de controles van banen en baanverlichting 
     en overige installaties

08. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering

COMMISSIE SPONSORZAKEN

01. De voorzitter is bestuursverantwoordelijke voor de Commissie
     Sponsorzaken

02. De voorzitter beheert het budget van de Commissie Sponsorzaken

03. Opstellen sponsorbeleid (sponsorpakketten) en voorleggen aan bestuur

04. Directe contacten met sponsoren

05. Organisatie sponsorevenement(en)

06. De voorzitter stelt een jaarverslag op voor de Algemene Vergadering